• לקבל תשלומים מתורמים בהתאם למטרות האגודה,בתיאום עם מוסדות הטכניון.
  • להוות אישיות משפטית הרשאית לקבל ולהחזיק ברכוש נד ובלתי נד לצורכי מטרות האגודה ולרשום על שמה את הרכוש הזה בלשכת רישום מקרקעין.
  • לארגן סיורים (בארץ ובחו"ל), הרצאות, ימי עיון ואירועים חגיגיים, להפיק כתבי-עת ופרסומים אחרים, להתקשר עם יחידים, מוסדות ציבוריים ועם מוסדות מדעיים, חינוכיים ותרבותיים, לייסד סניפים לאגודה במקומות שונים בארץ ובדרך כלל לפעול כל מיני פעולות שיש בהן באופן ישיר או בעקיפין, משום סיוע להגשמת מטרות האגודה.
  • לעמוד במגע עם מוסדות וארגונים המאגדים מהנדסים בכלל ובוגרי הטכניון בפרט - לרכז פעולותיהם למען הטכניון ולייצג כלפיהם את מוסדות הטכניון.
  • לפעול בהתאם להחלטות מוסדות האגודה לצורכי הגשמת מטרותיה.
  • לעמוד בקשרים עם הטכניון ומוסדותיו ולהוות גשר בינו לבין תושבי המדינה.
  • לאתר ולכנס את ידידי הטכניון ודורשיו בישראל וכפי שיידרש, על-מנת לעודד את פעילותם למען הטכניון.
  • להעמיד לרשות הטכניון למימון פעולותיו, בין במישרין ובין באמצעות קרנות שונות, את כל הכנסות האגודה לאחר ניכוי הוצאותיה - לשם השגת המטרות להן נועדו הכנסות אלה.
  • להתרים, ולגייס כספים ותרומות, בכסף או בשווה-כסף, ממוסדות ופרטים, בין שהם חברי האגודה ובין שאינם נמנים עליה.
  • להוציא לאור ו/או להפיץ פרסומים בכל הנוגע לטכניון ו/או להשכלה והמחקר הטכנולוגי בישראל.
  • לקבל דמי חבר, מתנות, הקצבות עבור מלגות, פרסים והלוואות, עזבונות, ירושות, עזבונות בחיים, מענקים ותרומות שונות בכל צורה שהיא למטרות שהוגדרו לעיל.
אודות האגודה  |  פרויקטים למען הטכניון  |  הוקרה לידידים  |  להיות חבר באגודה  |  אודות הטכניון  |  בוגרי הטכניון
01   דבר יו"ר האגודה
02   מבנה האגודה
03   מטרות האגודה
04   סמכויות האגודה
05   שקיפות